Přestanov
Kontakt

Obecní úřad Přestanov
Přestanov 18
40317 Chabařovice

Tel.: +420 475 225 064
Email: obec.prestanov@iol.cz
Bank. spojení: 3767050277/0100
ID datové schránky: 4vmasmq
  podrobnosti o kontaktu  
cara cara cara cara cara cara
lupa   zobrazit pro slabozraké

Přestanov
Posílání novinek
Novinky a informace na Váš email

Pro případ ohrožení


V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože
přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké
škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil
a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými
událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem
nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin.
Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom
se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku
nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události. Nejsou a nemohou
být vyčerpávající, protože průběh každé události vyžaduje jiný způsob našeho
chování a jednání.

1
NEZAPOMEŇTE: ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!

Důležitá telefonní čísla tísňového volání
Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky…), která
ohrožuje osoby, majetek nebo životní prostředí, okamžitě volejte telefonní číslo
- 150 - Hasičský záchranný sbor ČR


Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících
život. Přivolává se prostřednictvím telefonního čísla
- 155 - Zdravotnická záchranná služba


Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte telefonní
číslo
- 158 - Policie ČR nebo 156 - Městská policie


Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 je určeno především pro cizince
a pro tísňové volání při rozsáhlých mimořádných událostech.
Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:
·  co se stalo,
·  kde se to stalo,
·  své jméno a číslo telefonu, odkud voláte.


2
Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník ověří
pravdivost nahlášené zprávy.

OBECNÉ ZÁSADY

·  RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas,
televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele
apod.).
·  NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
·  VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na
neslyšící osoby.
·  NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
·  NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
·  POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
·  UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom
záchrana majetku.
·  UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.
VAROVNÝ SIGNÁL
Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno
především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál
je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát
po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např.
rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek
integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo
a co se má v takovém případě dělat.
Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu
Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha
Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě
signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón).
Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“
vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HOŘÍ“…
po dobu jedné minuty.
Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí
zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových
prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin).
O této skutečnosti se obyvatelé dozví z hromadných informačních prostředků.


3
KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo
zemětřesení.
1) OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář,
obchod, veřejná budova i soukromý dům.
Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil
a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
2) ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností
signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením
prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.
3) ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co
dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních
prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač
na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými
sirénami.
CO DĚLAT, KDYŽ BUDE NAŘÍZENA EVAKUACE
·  Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se
dostavte na určené místo.
·  Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních
vozidel.
ZÁSADY PRO OPUŠTĚNÍ BYTU NEBO RODINNÉHO DOMU V PŘÍPADĚ
EVAKUACE
·  Uhaste otevřený oheň v topidlech.
·  Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).
·  Uzavřete přívod vody a plynu.
·  Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.
·  Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.
·  Kočky a psy si vezměte s sebou.
·  Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře
je předzásobte vodou a potravou.
·  Vezměte evakuační zavazadlo uzamkněte byt a dostavte se na určené
evakuační středisko.


4
EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku
mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např.
batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.
Obsahuje zejména:
·  Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a
hlavně pitnou vodu.
·  Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
·  Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.
·  Přenosné rádio s rezervními bateriemi.
·  Toaletní a hygienické potřeby.
·  Léky, svítilnu.
·  Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
·  Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.
OCHRANA PŘED POVODNĚMI
Před povodní:
·  Informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě
povodňového ohrožení.
·  Připravte si pytle s pískem, těsnicí fólii, těsnicí desky a další stavební materiál
na utěsnění nízko položených dveří a oken. Dále si zajistěte ucpávky
kanalizace, odtoku z WC.
·  Připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3
dny.
·  Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k okamžitému použití při evakuaci.
·  Připravte si evakuační zavazadlo, přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky
do vyšších pater, upevněte věci, které by mohla odnést voda a připravte se na
evakuaci zvířat.
Při povodni:
·  Na základě pokynů povodňových orgánů obce, policie a záchranářů opusťte
ohrožený prostor. V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu
(domu).
·  Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude
zatopeno vodou.


5
Po povodni:

·  Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statickou narušenost, obyvatelnost),
rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
·  Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy
vodou. Postupujte podle pokynů hygienika. Vyčistění studní a jejich sanaci
zadejte odborníkům.
·  Informujte se o místech humanitární pomoci a v případě potřeby si vyžádejte
finanční pomoc, pitnou vodu, potraviny, teplé oblečení, hygienické prostředky,
potřebné nářadí pro likvidaci povodňových škod a další potřebné prostředky.
·  Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod (ohlaste pojistnou
událost pojišťovně, vyhotovte soupis škod).
HAVÁRIE V CHEMICKÉM ZÁVODĚ S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK
Nezbytná doporučení:
·  Urychleně opusťte ohrožené místo.
·  Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti.
·  Uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory.
·  Vypněte ventilaci.
·  Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
·  Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.
·  Připravte si evakuační zavazadlo.
·  Budovu opusťte jen na pokyn.
HAVÁRIE V JADERNÉM ENERGETICKÉM ZAŘÍZENÍ S ÚNIKEM
RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK
Nezbytná doporučení:
·  Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách),
pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
·  Co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti (nejlépe ve sklepních prostorách),
pokud možno na straně odvrácené od jaderného zařízení.
·  Uzavřete a utěsněte okna a dveře.
·  Vypněte ventilaci a utěsněte další otvory.


6
·  Sledujte zprávy v hromadných informačních prostředcích.
·  Připravte si prostředky improvizované ochrany osob.
·  Připravte si evakuační zavazadlo.
·  Jodové přípravky (tablety) a prostředky individuální ochrany odeberte a
použijte až na základě veřejné výzvy.
·  Budovu opusťte jen na pokyn.
V případě radiační havárie jaderné elektrárny Dukovany a Temelín se obyvatelé, žijící
v zóně havarijního plánování, řídí pokyny provozovatelů jaderných elektráren a
orgánů státní správy a samosprávy.
BIOLOGICKÉ ZBRANĚ
Biologické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu (bakterie, viry, toxiny) do
ovzduší nebo uzavřených prostor nebo vypouštěním hmyzu (vši, blechy, mouchy,
klíšťata) nebo infikováním vody, potravin, vzduchu, předmětů. Smysly člověka je
biologické zamoření nezjistitelné. Výskyt se zjišťuje speciálními přístroji a odběrem
vzorků.
Jak se chránit před proniknutím nebo zanesením nákazy do organismu:
·  Nepoužívat vodu z neznámých a nezjištěných zdrojů.
·  Umět si připravit vodu pomocí chemických dezinfekčních prostředků nebo
převařením.
·  Nejíst pevnými obaly nechráněné nebo neprověřené potraviny.
·  Udržovat čistotu těla i za nepříznivých podmínek.
·  Zbytečně se nedotýkat a neprohlížet podezřelé předměty.
·  Při známkách onemocnění ihned vyhledat zdravotnickou pomoc.
Dodržujte pokyny zdravotníků a pracovníků hygienické služby.


7
CHEMICKÉ ZBRANĚ

Chemické zbraně mohou být použity ve formě aerosolu, v kapalném a plynném
skupenství. Působí na organismus mnohostranně. Vyvolávají poškození centrálního
nervového systému, dýchacích orgánů, zažívacího traktu nebo narušují
metabolismus, jiné mají zpuchýřující účinek.
Jak se chránit před účinky chemických zbraní:
·  Urychleně použijte prostředky individuální ochrany.
·  Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.
PROSTŘEDKY IMPROVIZOVANÉ OCHRANY OSOB V RADIOAKTIVNĚ,
CHEMICKY A BIOLOGICKY ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ
Prostředky improvizované ochrany osob jsou prostředky, které chrání dýchací cesty a
povrch těla při vynuceném a krátkodobém pobytu v radioaktivně, chemicky a
biologicky zamořeném prostředí.
·  K ochraně dýchacích cest použijeme navlhčenou roušku (složený kapesník,
ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa. Upevněte roušku v zátylku šálou
či šátkem.
·  Hlavu chraňte čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně
zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk.
·  Oči chraňte brýlemi - lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací
průduchy přelepte lepicí páskou. Pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte
oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením
tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí.
·  Povrch těla chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou
sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku,
rukávů a nohavic.
·  Nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe
zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi.
Při návratu ze zamořeného prostředí do bytu odložte v předsíni veškerý svrchní oděv
do igelitového pytle a zavažte jej. Pokud je to možné, pečlivě se osprchujte, otřete se
do sucha a oblečte se do čistého oděvu.


8
ANONYMNÍ OZNÁMENÍ

(uložení bomby, třaskaviny; použití nebezpečné
látky apod.)
Anonymní oznámení o uložení bomby, třaskaviny nebo nebezpečné látky je většinou
směřováno tam, kde se nachází mnoho lidí. Je to logické, většina případů takovéhoto
počínání je zaměřena na vyvolání strachu. Víme však, že tomu tak vždy nebývá. Je
třeba počítat s tím, že anonymní výhružka může být uskutečněna. Aniž bychom
uvažovali o tom, zda jde např. o psychopata nebo o legraci, musíme takovou událost
brát vážně.
·  V prvé řadě událost okamžitě oznamte na tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo
150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
·  Pokud bylo anonymní oznámení o uložení bomby nebo třaskaviny v budově,
ve které se nacházíte, opusťte budovu a vzdalte se co nejdále od tohoto
místa.
·  V žádném případě se nezdržujte v blízkosti možného ohrožení i přesto, že vaše
zvědavost, co se bude v příštích minutách dít, vás nutí zůstat v blízkosti tohoto
nebezpečného místa.
OBDRŽENÍ PODEZŘELÉ ZÁSILKY (dopisu, balíčku)
·  Podezřelou zásilku neotvírejte a netřepejte s ní.
·  Uložte zásilku do igelitového sáčku nebo jiného vhodného obalu.
·  Poté opusťte místnost, umyjte si ruce vodou a mýdlem a událost ohlaste na
tísňovou linku 158 (Policie ČR) nebo 150 (Hasičský záchranný sbor ČR).
Policie ČR nebo Hasičský záchranný sbor ČR zásilku od vás převezme a odveze
ji k věření obsahu.
Než zavoláte na tísňovou linku, seriózně zvažte skutečnosti, které mohou vést
k názoru, že se jedná o podezřelou zásilku. Takovými mohou být například
neočekávaná zásilka od neznámého odesílatele s podezřelým rukopisem či
výhružným textem na zásilce, zapáchající zásilka nebo zásilka, ze které trčí dráty
nebo se ozývá podivné tikání. Při otevření zásilky to může být například podezřelá
sypká hmota nebo jakýkoli podezřelý předmět.


9
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na
mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací.
Základní složky:
·  Hasičský záchranný sbor České republiky,
·  jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami
požární ochrany,
·  zdravotnická záchranná služba,
·  Policie České republiky.
Ostatní složky:
·  vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
·  ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory,
·  ostatní záchranné sbory,
·  orgány ochrany veřejného zdraví,
·  havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby,
·  zařízení civilní ochrany,
·  neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a
likvidačním pracím.
Kde získat informace
Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a
likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na
příslušném obecním úřadě.
Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných
a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého
zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby).
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného
ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného
obecního úřadu.
Příručku pro obyvatele „Pro případ ohrožení“ lze objednat za finanční úhradu na adrese: PhDr.
Schovanec, EXISTENCIÁLIA, Krosenská 533, 181 00 Praha 8, telefon: 233 543 220,
mobil: 607 149 663

Publikoval(a) Hart Václav dne 17.06.2015

Napište nám
Potřebujete se na něco zeptat, či nám sdělit důležité informace?
Neváhejte a napište nám!
8 [mínus] 1 =
Mapy města
Czech point
Anketa
Přestanov
Počasí
Radar bouřky
Odkazy
KR ústecký

pro_deti

Brána do čech

zachranný kruh

rodinné pasy

sachsen

u-tv

ddm